Your cart is currently empty.

A Szövetség szervezete a Közgyűlésből, mint a legfelsőbb döntési fórum, az Elnökségből, aki a napi operatív és döntési szervezet, valamint az adminisztratív munkát végző Titkárságból áll.
A Szövetség legfőbb irányító szervezete a Közgyűlés, amely a tagszervezetek képviselőiből áll és évente ülésezik.
A Közgyűlésen a Szövetség valamennyi tagja – képviselője útján – tanácskozási és szavazati joggal vehet részt. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja kétéves időtartamra.
A Szövetség Elnöksége általában havonta ülésezik, üléseit az Elnök hívja össze, határozatait a jelenlevők egyszerű szavazati többségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnök gondoskodik a Szövetség hatóságokkal, szervezetekkel és harmadik személyekkel történő kapcsolattartásáról, valamint képviseli a Szövetséget, rendelkezik a bankszámlája felett.

Az Elnökség:

Strausz György

elnök

Fritsch Róbert

alelnök

Elnökségi tagok:

A Titkárság a Szövetség operatív végrehajtó szervezete, amely a közgyűlések és elnökségi ülések között viszi az ügyeket, végrehajtja a kitűzött feladatokat, gondoskodik a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseinek összehívásához és lebonyolításához szükséges feltételek megteremtéséről, előkészíti az éves munkatervet, költségvetést és az ülések anyagait. Figyelemmel kíséri, illetve koordinálja Közgyűlés és az Elnökség határozatainak érvényesítését, gondoskodik az Elnökség működési feltételeinek biztosításáról. A Szövetség éves munkatervében foglalt feladatait a tagok szakértőiből álló munkacsoportok végzik el, szükség esetén alvállalkozók bevonásával.

 

Felügyelő bizottság

Kertészné G. Eszter

Tiszteletbeli tag

 

Király Péter

OTP BANK NYRT

 

Tóth Attila Zoltán

Tiszteletbeli tag

Ügyvezető titkár

Fainné Lacsny Éva

 

Adminisztratív munkatárs

Fried Zsuzsanna

 

 

Shopping Basket