1. Adatkezelő

Neve: Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége

Cím: 1138 Bp., Népfürdő u. 22.

Adatkezelő képviselője: Strausz György Gábor

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: visztitkarsag@mvisz.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok

mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy

visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő

közzététellel, illetve az adatkezelés jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével

valósul meg.

 1. Adatkezelés célja

2.1 Táborban résztvevő regisztrációja és ennek keretében

Táborra való jelentkezés és a tábor során a jelenlét nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: VISZ programozó tábor, Budapest, 2018. július 2-9.

A kezelt adatok köre: • Név

 • Cím
 • Életkor- szülői hozzájárulási kötelezettség megállapításra
 • Email cím
 • Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés lejáratát követő 8 év

2.2 Táborban való 16 évnél fiatalabb résztvevő regisztrációja és ennek

keretében

Táborra való jelentkezés és a tábor során a jelenlét nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett törvényes képviselő hozzájárulása

A kezelt adatok köre: • Név

 • Cím
 • Életkor • Email cím
 • Telefonszám
 • A törvényes képviselő neve címe, személyi igazolvány száma

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig, de legkésőbb részvételt követő 1. év elteltét

követő első március utolsó munkanapján.

2.3 Táborban való részvétel számlázása

Táborra jelentkező vagy a törvények képviselőjének előleg és végszámla kiállítása a

részvételről

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: • Név

 • Cím

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: A számla kiállítását követő 8 év

2.4 Táborozók egészségügyi adatainak nyilvántartása

A tárborban résztvevők egészségügyi állapotának és közösségben való részvételi

lehetőségének igazolása. A tábor során az esetleges Egészségügyi feladatok ellátása.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: • Név

 • Cím
 • Életkor • TAJ kártya másolata
 • Orvosi igazolás
 • Allergia

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: A részvételt követő két hét

2.5 Tábor fotó, video dokumentálása

Az adatkezelő a rendezvény eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az

Adatkezelő weboldalán és facebook oldalán publikál.

A résztvevő kifejezetten hozzájárul a róla készül képek és videófelvételek fenti médiumokon

ez eseményt követően a publikáláshoz.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

 • Fénykép
 • Videófelvétel

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

 1. Érintettek köre

Az adatkezelő által meghirdetett táborra jelentkezők, 16 évet be nem töltött táborra

jelentkezők és törvényes képviselőjük.

 1. Gyermekek

Adatkezelő az adatkezelést csak a 16 éven aluliak esetében a törvényes képviselőjük

kifejezett hozzájárulásával kezeli.

 1. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása

kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem

minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően

megadandó adatmezőket.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött

adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő,

könyvelési szolgáltatók, Typeform, internetes fizetési szolgáltató,

programszolgáltatók

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 6.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével

harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az

adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 1. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél, • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, • kérheti adatainak helyesbítését, • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az

Adatkezelő számára. • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés

szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás

keretében kezeli. • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes

esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy

elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban

tájékoztatja.

8.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal

díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat,

melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel. Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített

költsége, mint óradíj. A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

8.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy

az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért

információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja

a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

8.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy

közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb

időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további

adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett

adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek

elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat

számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet

bírósághoz fordulhat.

 1. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség

államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt

rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében,

hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való

feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen

hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő

adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és

védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket

alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen,

törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása,

elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az

érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása

esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított

adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a

harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel

tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az

Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 1. Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet

(továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény

(továbbiakban: „Infotörvény”), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”), a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),

 1. Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az

illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy

vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu